Prawo pracy - aktualności

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej  serdecznie zaprasza do udziału w kursie na temat:

 

Prawo pracy - aktualności


który odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00 w sali wykładowej Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

Tematyka kursu obejmować będzie m.in.:

 

 1. Planowane zmiany w prawie pracy w 2013r. (czas pracy, uprawnienia rodzicielskie).
 2. Podwyższenie i zrównania wieku emerytalnego w kontekście zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2013 r. (wiek, uprawnienia emerytalne, okres ochronny - omówienie dotychczasowych rozwiązań prawnych, zakres ochrony przedemerytalnej po podniesieniu  i zrównaniu wieku emerytalnego - przepisy przejściowe, dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny).
 3. 1 marca 2013r. - nowe zasady rozliczania podróży służbowych.
 4. Urlopy rodzicielskie po 1 stycznia 2013 r.
 5. Czas pracy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r.        (sygn. akt K 27/11) w sprawie zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy.
 6. Wydawanie świadectw pracy przy zatrudnieniu terminowym po 21 marca 2013 r. (tryb       i termin wydania świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie terminowe, wydawanie świadectwa pracy na żądanie pracownika, zmiana treści świadectwa pracy po wydaniu dokumentu pracownikowi, zasady odpowiedzialności wykroczeniowej związanej               z naruszeniem obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy).
 7. Potrącenia, odliczenia z wynagrodzenia oraz obowiązki pracodawcy wobec organów prowadzących postępowania egzekucyjne.
 8. Badania lekarskie pracowników użytkujących samochody dla celów służbowych.
 9. Uchwała SN z 9 sierpnia 2012 r. - rozstrzygnięcie charakteru prawnego umów o pracę     na czas określony naruszających postanowienia „pakietu antykryzysowego".
 10. Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę w świetle uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r. oraz uchwała z dnia 20 grudnia 2012r. w zakresie kwartalnej informacji o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej.
 11. Błędy i nieprawidłowości związane ze stosowaniem innych rodzajów umów terminowych.
 12. Istotne formalności związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 13. Wypowiedzenie zmieniające a ustawa o rozwiązaniu umów z przyczyn niedotyczących pracowników.
 14. Studia podyplomowe i inne formy podnoszenia kwalifikacji a uprawnienia pracowników do urlopu szkoleniowego.
 15. Inne aktualne problemy, orzeczenia interpretacje.

Kurs  poprowadzi  Pani Maja Chodacka - radca prawny, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, które przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze  konto: Beskidzki Bank Spółdzielczy nr  13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału w wysokości:

 • 230,00 zł / osoby  dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

Na przelewie prosimy o podanie kodu kursu: K/PP/2013/9/03