KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - I STOPIEŃ (88 godzin zajęć)

 

KURS  DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO   I STOPIEŃ (88 godzin zajęć)

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.


CEL KURSU

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. poz. 1145) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w  czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 78 godzin lekcyjnych         

 1. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
 2. Pojęcia wstępne z rachunkowości
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów
 4. Operacje gospodarcze
 5. Dowody księgowe
 6. Księgi rachunkowe
 7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
 8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
 9. Zasady ustalania wyniku finansowego
 10. Uproszczone sprawozdanie finansowe
 11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
 12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 13. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych

 1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
 2. VAT – ogólne zasady podatku
 3. Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej
 4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
 6. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Po ukończeniu kursu absolwent osiągnie podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na poziomie specjalisty ds. rachunkowości.

Zajęcia prowadzą wykładowcy Stowarzyszenia, specjaliści z zakresu rachunkowości.

Kurs w trakcie realizacji

Planowany termin  rozpoczęcia zajęć kolejnej edycji: 

Grupa I: 27 października 2016 r. (czwartki w godz. 9:00 - 15:00)
Grupa II: 4 października 2016 r. (dwa razy w tygodniu 16:30-19:45)

Dodatkowe terminy - sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny – 2 godziny lekcyjne.

Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40%    z każdego modułu tematycznego oraz będzie posiadała przynajmniej 60% frekwencję i zaliczoną pracę kontrolną otrzymuje certyfikat księgowego potwierdzający nabycie  kwalifikacji z  zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o  ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014, poz. 622).

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1600,-zł (możliwość płatności w dwóch ratach, z czego pierwsza płatna przed rozpoczęciem kursu, druga przed rozpoczęciem 50-tej godziny zajęć).    


 [NOWY] Formularz zgłoszenia uczestnictwa GRUPA I
październik 2016 r.
NOWY] Formularz zgłoszenia uczestnictwa GRUPA II
październik 2016 r.

 

 

Polecamy