KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - I STOPIEŃ (88 godzin zajęć)

 

KURS  DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO   I STOPIEŃ (88 godzin zajęć)

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.


CEL KURSU

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. poz. 1145) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w  czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 78 godzin lekcyjnych         

 1. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
 2. Pojęcia wstępne z rachunkowości
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów
 4. Operacje gospodarcze
 5. Dowody księgowe
 6. Księgi rachunkowe
 7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
 8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
 9. Zasady ustalania wyniku finansowego
 10. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy)
 11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
 12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 13. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych

 1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
 2. VAT – ogólne zasady podatku
 3. Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
 4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka
 5. Składki rozliczne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania 

 

Po ukończeniu kursu absolwent osiągnie podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na poziomie specjalisty ds. rachunkowości.

Zajęcia prowadzą wykładowcy Stowarzyszenia, specjaliści z zakresu rachunkowości.

Kurs w trakcie realizacji

Planowany termin  rozpoczęcia zajęć kolejnej edycji: 

Grupa I dzienna: październik 2017 r. (raz w tygodniu, w godz. 9:00 - 15:00)
Grupa II wieczorowa: październik 2017 r. (dwa razy w tygodniu, w godz. 16:30-19:45)

Dodatkowe terminy - sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny – 2 godziny lekcyjne.

Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40%    z każdego modułu tematycznego oraz będzie posiadała przynajmniej 70% frekwencję i zaliczoną pracę kontrolną otrzymuje certyfikat księgowego potwierdzający nabycie  kwalifikacji z  zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o  ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014, poz. 622).

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1600,-zł (możliwość płatności w dwóch ratach, z czego pierwsza płatna przed rozpoczęciem kursu, druga przed rozpoczęciem 50-tej godziny zajęć).    

 

[NOWY]  Formularz zgłoszenia uczestnictwa GRUPA I dzienna  

[NOWY]  Formularz zgłoszenia uczestnictwa GRUPA II wieczorowa